Xuất bản thông tin
Quay lại

KẾ HOẠCH CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC THẨM MỸ

Ngày 16/02/2019, 02:00
/documents/2KẾ HOẠCH CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC THẨM MỸ
Hiển thị bài viết
MINH XUÂN
Hiển thị bài viết
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023-2024
cổng trường

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh trẻ mầm non năm học 2023 - 2024

 

 
 
 

 

 

Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

Căn cứ Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;

Thực hiện Công văn số 1410/SGDĐT-GDTrH ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch huy động trẻ mầm non ra lớp và tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023.

Căn cứ Kế hoạch số 231/KH-PGDĐT ngày 11 tháng 5 năm 2023 của PGD&ĐT quận Ô Môn, Kế hoạch huy động trẻ mầm non ra lớp và tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 năm học 2023 - 2024; 

Căn cứ vào thực tế số trẻ trong địa bàn khu vực Thới Mỹ, Rạch Chanh, Thới Xương 1, Thới Xương 2, Bắc Vàng của phường Thới Long, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ và điều kiện thực tế  của nhà trường;

Trường Mầm non Thới Long xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2023 - 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Nhà trường tận dụng mọi nguồn lực, điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên của đơn vị để huy động tối đa trẻ trong độ tuổi vào các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.

- Huy động 100% trẻ năm tuổi trên địa bàn ra lớp nhằm đảm bảo phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

- Tổ chức nhận trẻ từ 25 tháng đến 5 tuổi (sinh năm 2018) theo đúng quy định tại Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;

- Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số trẻ trên một lớp theo quy định.

- Đảm bảo công khai công bằng về chỉ tiêu tuyển sinh.

- Đảm bảo học sinh đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

II. NỘI DUNG

1. Địa bàn tuyển sinh: Khu vực Thới Mỹ, Rạch Chanh, Thới Xương 1, Thới Xương 2, Bắc Vàng của phường Thới Long, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

 

2. Số trẻ trong địa bàn:

- Sinh năm 2018:

107 trẻ

- Sinh năm 2019:

85 trẻ

- Sinh năm 2020:

56 trẻ

       - Sinh năm 2021:

32 trẻ

- Sinh năm 2022:

26 trẻ

- Sinh năm 2023:

10 trẻ

3. Chỉ tiêu tuyển sinh.

Độ tuổi

Tuyển sinh

2023 - 2024

Hiện có

Cần tuyển

Tuyển theo địa bàn

TS trẻ

TS Lớp

TS trẻ

TS lớp

TS trẻ

TS lớp

Trong

ĐB

Ngoài

ĐB

25 - 36 tháng

25

1

11

1

14

1

14

0

3 - 4 tuổi

50

2

27

2

23

2

20

3

4 - 5 tuổi

90

3

43

3

47

3

42

5

5 - 6 tuổi

105

3

54

3

51

3

47

4

Tổng cộng

270

9

135

9

155

9

142

12

4. Hồ sơ dự tuyển:

- Bản sao giấy khai sinh.

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Theo mẫu của nhà trường).

- Bản phô tô Sổ hộ nghèo hoặc cận nghèo có tên trẻ (nếu có).

- Phiếu tiêm chủng

- Thẻ bảo hiểm y tế (photo)

5. Tổ chức xét tuyển

Trường thành lập một tổ công tác làm nhiệm vụ tuyển sinh:

- Kiểm tra hồ sơ tuyển sinh của HS;

- Xét tuyển và lập biên bản xét tuyển, danh sách HS trúng tuyển trình lãnh đạo phòng GD&ĐT quận phê duyệt.

6. Thời gian tuyển sinh, công bố kết quả

- Từ ngày 10/6/2023 đến ngày 30/6/2023: Phát phiếu dự tuyển học sinh có hộ khẩu thường trú tại địa bàn Khu vực Thới Mỹ, Rạch Chanh, Thới Xương 1, Thới Xương 2, Bắc Vàng của phường Thới Long và thu nhận hồ sơ.

- Từ ngày 01/7/2023 đến ngày 08/07/2023: Xét duyệt cấp trường.

- Từ ngày 09/7/2023 đến ngày 15/7/2023: Duyệt của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn.

- Ngày 20/7/2023 đến ngày 25/7/2023 công bố kết quả tuyển sinh.

7. Ngày tập trung đón trẻ và nhận lớp: Nhà trường sẽ thông báo đến phụ huynh sau khi có lịch quy định chính thức của ngành qua bảng thông báo, trang Website của nhà trường và đài phát thanh của phường Thới Long.

            III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Tổ chức điều tra số trẻ trong độ tuổi trên địa bàn trường quản lý. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh phù hợp với điều kiện nhà trường và kế hoạch tuyển sinh của phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Công bố công khai kế hoạch tuyển sinh trên bảng thông báo, trang Website của nhà trường và đài phát thanh của phường Thới Long; nêu rõ mục đích của việc tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, các quy định về Hồ sơ tuyển sinh, thời gian tuyển sinh.

- Hội đồng tuyển sinh trường có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo khách quan, công khai và công bằng, tuyển đúng chỉ tiêu được giao.

- Khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tuyển sinh kiểm tra sự trùng khớp các thông tin của học sinh: họ tên, ngày sinh, nơi sinh…đối chiếu bản sao giấy khai sinh với bản chính, hộ khẩu, sổ hộ nghèo, cận nghèo (nếu có); nếu thấy đã trùng khớp thì ghi xác nhận vào mặt sau bản sao giấy khai sinh: “ Đã kiểm tra khớp với bản chính và hộ khẩu”, ký và ghi rõ họ tên; Hiệu trưởng ký và đóng dấu. Tờ sao giấy khai sinh này sẽ là hồ sơ gốc của trẻ cho đến khi kết thúc quá trình học tập, giấy chứng nhận của trẻ được cấp sẽ căn cứ vào bản sao đã có xác nhận này.

- Phân công cán bộ, nhân viên trực trong thời gian tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi để trẻ và cha mẹ trẻ đăng kí tuyển sinh và nhập học theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh của Trường Mầm non Thới Long năm học 2023 - 2024. Mọi chi tiết của các đơn vị, cá nhân chưa rõ, xin vui lòng liên hệ về trường theo số ĐT: 02926500246 để được hướng dẫn./.

 

                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

admin
Hiển thị bài viết
/documents/CÁC CHÁU 5 TUỔI THAM QUAN TRƯỜNG TIỂU HỌC